8
Heinätin®-heinäautomaattien tilaus- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Oy Equine Innovations Ltd:n (2588058-5, Toimittaja) tekemiin Heinätin®-heinäautomaattien (Laitteet) ja/tai niihin liittyvien palveluiden (Palvelut) toimituksiin asiakkaalle (Asiakas), ellei kirjallisesti toisin sovita. 

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt Toimittajan voimassa olevan tarjouksen (Tilaus) tai Toimittaja on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen (Tilausvahvistus).

Toimittajan tarjous on voimassa 14 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa nimenomaisesti muuta ole todettu.

3. Sopimuksen sisältö, hinnoittelu ja maksuehdot
Sopimuksen sisältö, hinnat ja maksuehdot määritellään sopimusasiakirjoissa (Tilaus tai Tilausvahvistus). Mahdolliset erikseen sovittavat lisäpalvelut, kuten asennus- ja huoltopalvelut veloitetaan Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan, ellei muuta ole sovittu. 

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

4. Toimitus
Toimittaja vahvistaa toimitusajan sopimuksen teon yhteydessä. 
Jos toimitukseen sisältyy asennus Toimittajan toimesta, toimitus katsotaan tapahtuneen, kun Laite on asennettu sopimuksen mukaisesti.

Jos toimitukseen ei sisälly asennusta, toimitus katsotaan tapahtuneen, kun Laitteet on toimitettu sopimusehtojen mukaisesti Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kuljetus ei tällöin sisällä lavan purkua, Laitteiden sisäänkantoa tai pakkausjätteiden poisvientiä. Asiakas vastaa tällöin asentamisesta kokonaisuudessaan.

Jos toimitusta ei Toimittajasta johtuvasta syystä voida tehdä sovittuun aikaan, ilmoittaa Toimittaja tästä viipymättä Asiakkaalle ja sopii jatkotoimista. Jos toimitusta ei Asiakkaasta johtuvasta syystä voida tehdä sovittuun aikaan, Toimittaja ja Asiakas sopivat toimituksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. 

5. Omistusoikeuden siirtyminen ja vaaranvastuu
Omistusoikeus sopimuksen kohteena oleviin Laitteisiin kuuluu Toimittajalle, kunnes Asiakas on maksanut koko kauppahinnan. Vaaranvastuu Laitteista siirtyy Asiakkaalle, kun Laitteen toimitus Asiakkaalle on tapahtunut. 

6. Reklamaatio ja virheen korjaaminen 
Asiakkaan on toimituksen jälkeen tarkastettava toimituksen sisältö välittömästi toimituksen tapahduttua. Kaikki näkyvissä olevat vauriot, puutteet ja poikkeavuudet sovitusta on kirjattava ja yksilöitävä välittömästi toimituksen jälkeen. 

Asiakkaan tulee ilmoittaa virheistä Toimittajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Reklamaatiot on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen info@hevoskeksinnot.fi. 

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitus, jos Asiakas ei ilmoita virheistä edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Jos Laitteessa on virhe, Toimittajalla on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi Laite tilalle. 
Sellaiset puutteet tai viat, jotka eivät aiheuta olennaista haittaa Laitteen käyttämiselle, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle.

7. Takuu
Laitteilla ja Palveluilla on voimassa takuu 24 kuukautta toimituksesta lukien. Mahdollinen takuuaikana suoritettu korjaus tai vaihto ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa. Takuu koskee vain Laitteiden materiaali- ja valmistusvirheitä sekä virheitä Toimittajan suorittamassa asennustyössä. 

Takuu ei koske:
-          Hevosten tai muiden eläinten aiheuttamia vahinkoja;
-          Hyllyjen hidastimia;
-          Akkuja;
-          Asiakkaan asennusvirheistä johtuvia vahinkoja tai muita Asiakkaan aiheuttamia vahinkoja;
-          Laitteen tavanomaista kulumista ja ikääntymistä;
-          Maalaamattomissa Laitteissa ilmeneviä värimuutoksia tai muita vastaavia kosmeettisia muutoksia;
-          Ulkoisten olosuhteiden tai tekijöiden aiheuttamia tai ulkoisten olosuhteiden muutoksista aiheutuneita vaurioita, vahinkoja tai ongelmia (esimerkiksi: Laitteen rikkoutuminen ulkoisesta iskusta; sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö; virheellinen asennus muun kuin Toimittajan toimesta; virheellinen hoito tai huolto- tai muutostyöt muun kuin Toimittajan toimesta);
-          Laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen tai puutteiden korjaamista.

Takuu ei ole voimassa eikä Toimittaja vastaa vahingosta:
-          Jos Laite on Asiakkaan tai muun kuin Toimittajan toimesta asennettu Toimittajan asennusohjeiden vastaisesti, joka on johtanut vian syntymiseen;
-          Jos Laitetta on käytetty väärin tai muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen;
-          Jos Laitetta on yritetty itse korjata tai Laitteeseen on tehty mitään Toimittajan hyväksymättömiä omia kytkentöjä, muutoksia rakenteeseen jne;
-          Jos Laitetta ei ole huollettu ja puhdistettu asianmukaisesti Toimittajan huolto-ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi Laitteen puhdistamisen laiminlyönti voi johtaa hyllyjen pinnan värjäytymiseen tai ruostumiseen, lukkojen huollon laiminlyönti voi johtaa lukon toimimattomuuteen jne).

Kaikenlainen Laitteen muokkaaminen ilman Toimittajan kirjallista lupaa raukaisee takuun.

Asiakkaan tulee varmistaa Toimittajalta Laitteen materiaalien soveltuvuus etukäteen, jos Laitteessa käytettävä heinä on varastoitu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla (esimerkiksi suolaamalla). Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa tällaisen käytön osalta.  

Asiakkaan on ilmoitettava takuuaikana Laitteessa havaitsemastaan viasta tai vauriosta Toimittajalle kirjallisesti viipymättä sen havaittuaan. Toimittaja ei ole vastuussa ilmoittamisen viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvista lisävahingoista. Toimittaja päättää Asiakkaan antaman vikakuvauksen perusteella tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittaessa Toimittaja voi kysyä Asiakkaalta myöhemmin lisätietoja. Toimittaja aloittaa mahdollisimman pian vian selvittämisen ja tarvittaessa korjaamisen.

Toimittaja valintansa mukaan joko korjaa Laitteen tai toimittaa uuden tilalle. Jos virhe johtuu Toimittajan asennustyöstä, Toimittaja suorittaa tarpeelliset toimenpiteet virheen poistamiseksi. Jos virhe johtuu viallisesta komponentista, Toimittaja voi myös toimittaa Asiakkaalle uuden komponentin. Asiakkaan on tällöin toimitettava viallinen komponentti Toimittajalle ennen kuin Toimittaja toimittaa uuden komponentin tilalle. 

Jos vikaa selvitettäessä tai korjattaessa paljastuu, että vika ei kuulu takuun piiriin tai muutoin Toimittajan vastuulle, voi Toimittaja laskuttaa vian selvittämisestä ja korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista, sisältäen työajan, matkakustannukset ja varaosat, voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

8. Immateriaalioikeudet
Kaikki Laitteisiin ja Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet (kuten esimerkiksi patentit, patenttihakemukset, hyödyllisyysmallit, kauppanimet, tavaramerkit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja tietotaito) säilyvät Toimittajan omistuksessa eikä niitä miltään osin siirretä Asiakkaalle. 

9. Ylivoimainen este (Force majeure)
Toimittaja vapautuu sopimusvelvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, jotka ovat aiheutuneet Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ja/tai asiasta. 

10. Vastuunrajoitus
Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä tai varallisuusvahingoista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. 

Toimittajan vastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa yhteensä enintään kaksikymmentä (20) prosenttia niiden Laitteiden ja/tai Palveluiden hinnasta, joiden toimituksesta on kysymys. 

Kuluttaja-asiakkaiden osalta vastuunrajoitukset eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

11. Palautusoikeus
Laitteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus kuluttaja-asiakkaille. Yritysasiakkailla ei ole palautusoikeutta. Palautuksesta on ilmoitettava Toimittajalle 14 vuorokauden sisällä toimituksesta. Palautettavan Laitteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton. Toimittaja ei vastaa Laitteen palautuksesta syntyvistä kustannuksista. 

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle (ei esimerkiksi tilisiirtona). Maksunpalautus tehdään viipymättä sen jälkeen, kun Laite on palautunut Toimittajalle.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat Toimittajan ja Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.   

13. Voimassaolo
Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi.